Mehanička pumpa za vodu sa dvostepenim oscilatorom

Nova i tehnički originalna ideja - ručna pumpa za vodu s klatnom - predstavlja bitno olakšanje rada, jer je za pumpanje vode sada dovoljno samo povremeno i to s malim prstom održavati klatno, kao pokretački mehanizam, u oscilaciji nego neprestano velikim zamasima ruke pumpati . Korišćenje minimuma ljudske snage u odnosu na dosadašnje klasične ručne pumpe za vodu omogućuje efiksanu primenu u navodnjavanju manjih parcela, bunarskom vodosnabdevanju i gasenju lokalnih požara, od strane čak i starih i nejakih ljudi kao i male dece, sto je pokazala i velika zainteresovanost budućih korisnika tokom javnih prezentovanja.

Ručna pumpa za vodu s klatnom predstavlja realizaciju novog, orginalnog i na prvi pogled neverovatnog, ali ipak veoma jednostavnog rešenja ispumpavanja vode. Stvorilo se bitno olakšanje rada jer omogućeno lakše, dugotrajnije i nenaporno korišćenje ručnih pumpi za vodu pri čemu je uložena energija za pokretanje procesa pumpanja, u vidu povremenog zanjihivanja klatna rukom, mnogo manja nego kod klasičnih ručnih pumpi.

Ručna pumpa za vodu sa klatnom za izvlačenje vode iz bunara ili rezervoara, sastavljena od cilindra (1) sa klipom (2), sistema poluga (3), klackalice (4), klatna (5), rezervoara (6) i izlazne cevi za vodu (7).

Da bi se pokrenulo isticanje vode iz pumpe potrebno je izvesti klatno iz ravnotežnog položaja nakon čega se, po osnovu gravitacionog potencijala, uspostavlja oscilatorno kretanje klipa i kao rezultat dobija kontinualni mlaz vode na izlaznoj cevi pumpe. Na klatno treba samo povremeno delovati rukom, zbog otpora trenja, a u cilju održavanja amplitude klacenja, odnosno kontinualne jačine mlaza vode.

Pumpa funkcioniše pri svim veličinama klatna, ali prvenstveno pri amplitudi od 90 °.

Prednosti ovog pronalaska u odnosu na postojeća rešenja ručnih pumpi su: manja ručna sila za pokretanje pumpe, manja potrošnja vode, kao i to što se za prihvat vode mogu koristiti obe ruke.

Pronalazak je primenljiv i na drugim uređajima kod kojih se preko polužnih mehanizama ručni rad prenosi do izvršnih organa, kao na primer ručne prese i slično.

Na ovaj način može se ispumpati do 1200 litara vode na čas, bez velikog zamora i nakon toga opet nastaviti s pumpanjem, što znači i da su obe ruke slobodne za prihvat vode i da je mogu koristiti čak stari i nejaki ljudi kao i mala deca jer održavanje klatna u oscilaciji ne zahteva nikakvu prethodnu i posebnu obuku niti veliku spretnost.

Dok je kod klasičnih ručnih pumpi potrebno uložiti dosta ljudske snage i običan prosečan čovek može bez velikog napora tek par minuta da neprestano pumpa i to s velikim zamasi ruke, ručna pumpa za vodu s klatnom zahteva tek minimum uloga enerije jer je za pumpanje vode dovoljno samo zanjihati klatno i nakon toga povremeno održavati klatno u oscilaciji i to čak s malim prstom, neprekidno više sati i bez napora.

Detalji o ručnoj pumpi za vodu s klatnom i ostale informacije mogu se dobiti kontaktirajući autora Veljka Milkovića koji je spreman i otvoren za svaki oblik saradnje sa svim potencijalnim strateškim partnerima i kupcima za proizvodnju i primenu, jer je do sada pokazana velika zainteresovanost za primenu ručne pumpe za vodu s klatnom kako na domaćem tako i na stranom tržistu kao i mogućnost za dalji razvoj ovog proizvoda.

Tags: EnergetikaKlatnoPumpa