INICIJATIVA ZA DODELU NOBELOVE NAGRADE ZA FIZIKU

Kandidat Veljko Milković

Predlog kandidature za Nobelovu nagradu za fiziku je proistekao iz revolucionarnog modela primene oscilatornog kretanja

Datum: 1 Avgust 2014

Kao rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada na upotrebi oscilacija u praktičnoj primeni, ak. Milković je izumeo dvostepeni mehanički oscilator kao jedinstveno rešenje koje pomoću gravitacije i kružnog kretanja mase klatna transformiše centrifugalnu silu u mehanički rad. Pobudjivanjem klatna iz stanja mirovanja stvara se uslov za oscilovanje poluge sa kojom je povezan. Osnovni preduslov za transformaciju centrifugalne sile u mehanički rad jeste promena sile zatezanja u tački vešanja klatna tokom poluperiode oscilovanja. U suštini se može govoriti o transformaciji momenta inpulsa prilikom promene kretanja mase klatna, kada se kružno kretanje pretvara u parabolično i kada se menjaju parametri vektora sila u tački vešanja

Akademik Milković je otkrio osnov za istraživanje centrifugalne sile kod deformisanih kružnih putanja mase. Efekat centrifugalne sile nastao izvodjenjem klatna iz ravnotežnog položaja* možemo nazvati MILKOVIĆEV EFEKAT*. Sa druge strane, pomenuti efekat se može porediti sa prirodnim kretanjima nebeskih tela koje po pravilu imaju elipsastu putanju gde se vrši konstantna transformacija momenta impulsa u kinetičku energiju, što je osnovni mehanizam za sveopšte kretanje i povećanje ukupne energije univerzuma.

Umesto uvoda

Teoretski, da se mogao odrediti momenat kada se pojavio točak i kada bi se znalo ko je ličnost koja ga je izumela ta osoba bi, složićete se, zaslužila nobelovu nagradu.

Ova predpostavka nameće odredjene zaključke koji doprinose civilizacijskom razvoju jer je nezvanična mera, ali i sinonim napretka čovečanstva upravo točak kao revolucionarni pronalazak. Ovim tekstom ne želimo da osporimo njegov značaj u razvoju čovečanstva i nauke, ali bi se takodje moglo poći od predpostavke da je civilizacijski napredak krenuo u pogrešnom smeru kada je, za primenu, u oblasti radne efikasnosti, po analogiji kretanja točka, implikativno potencirao rotaciju.

Milkovićev dvostepeni oscilator može imati slične efekte na razvoj čovečanstva jer fundamentalno menja pristup određenim naučnim istinama koje se ne dovode u pitanje. Uočavanjem , kako smo ga nazvali, Milkovićevog efekta, postavlja se pitanje važenja prihvaćenih zakona fizike prilikom delovanja prirodnih sila kao što je gravitacija i magnetno polje. Milkovićev dvostepeni oscilator pokazuje da ti zakoni nisu u potpunosti primenljivi ako mehanizam posmatramo u sklopu druguh inercijalnih sistema u kojima on egzistira.

Milkovićev izum dvostepeni mehanički oscilator predstavlja spoj klatna i poluge, koji ima specifičnu dinamiku kada klatno osciluje i gde se stvaraju uslovi da se centrifugalna sila transformiše u mehanički rad.

Primena dvostepenig mehaničkog oscilatora je višestruka a njegova efikasnost zavisi od izbora parametara klatno-poluga i parametara samog oscilovanja klatna.

Analizom rada dvostepenog mehaničkog oscilatora dolazimo do zakjlučaka koji idu u prilog tvrdnji da se radi o revolucionarnom pronalasku koji postavlja nove standarde i definicije fizike, termodinamike, kretanja... Upotreba oscilatornog kretanja u određenim mehaničkim sklopovima može biti višestruko efikasnija od postojećih rešenja te Milkovićev istraživački rad zaslužuje veću pažnju i priznanje!

Rotaciono kretanje, koje predstavlja najrasprostranjeniju primenu kretanja u službi rada, zapravo u većini slučajeva ima zadatak transformacije kružnog u pravolinisko kretanje sa obaveznim gubitcima kojih nema u sklopu kakav je dvostepeni mehanički oscilator.

* originalno ime Milković efekta i osnov za naučnu podršku dao ing Jovan Marjanović

* predlog konotativne definicije Milković efekta dao fac. Zoran Pobor

Predlog sastavio predsednik MP Centra

fac. Zoran Pobor